PAKET RAZLIČITOSTI

PAKET RAZLIČITOSTI je resurs za sve organizacije/institucije koje rade sa mladima u sektorima omladinskog rada, obrazovanja i socijalne zaštite. Cilj paketa je da menadžerima i praktičarima pruži savremeno ZNANJE o različitosti, ALATE ZA PROCENU kako bi podržao njihovu samoevaluaciju i planiranje unapređenja prakse uvažavanja različtiosti uz podršku DOBRE PRAKSE.

Šta je osnovna POZADINA paketa Revolucija različitosti?

Različitost je prepoznata kao veoma važna vrednost u oblasti mladih (i mnogo šire) koja treba da se poštuje i integriše u rad svih institucija i organizacija koje se bave mladima. Veliki značaj pristupu različitosti kao prilici za učenje i povezivanje, a ne za isključenje i konflikte prepoznat je u celoj EU (počevši od motoa EU „Ujedinjeni u različitosti“ i obuhvaćenosti širokim spektrom strategija EU). Kao rezultat višegodišnjih napora, postoji velika baza instrumenata, alata, vodiča, članaka koji se bave ovom temom, dostupna svima kojima je tema različitosti značajna (obično uz inkluziju i/ili kulturnu osetljivost), a zakonodavni okviri većine zemalja različitost imaju ugrađenu u nekom obliku kao važnu vrednost u svojim strategijama u vezi sa mladima i sistemima koji imaju najčešće dodire sa brigom o mladima (kao što su obrazovanje i socijalna zaštita). Ali ipak, u praksi se različitost poštuje i „sprovodi“ delimično.

Postoje tri elementa koja su relevantna i isprepletena kada je u pitanju negovanje različitosti na organizacionom nivou (od strane OCD, škole, ustanove socijalne zaštite ili bilo koje druge organizacione jedinice). To su kontekst (organizaciona kultura), nivo odnosa (klima) i individualni nivo (kompetencije). Neke institucije (kao što su škole) imaju organizacionu kulturu (propise, procedure, prakse) koja je uspostavljena na način koji podržava negovanje različitosti. Ali kada osoblje nema dovoljno osnažene kompetencije, opšta klima nije podsticajna i mladi ljudi u toj ustanovi ne osećaju prednosti pozitivne kulture. S druge strane, kada omladinske organizacije za svoje osoblje imaju visoko kompetentne pojedince, to podržava pozitivnu klimu u njihovim aktivnostima, ali ako nedostaje organizaciona kultura, u trenutku kad dođe do promene osoblja, kvalitet aktivnosti automatski opada. Imamo primere dobre prakse gde se sva tri elementa neprestano razvijaju i neguju, ali ovi primeri su više izuzeci nego pravilo.

Sve zemlje učesnice u konzorcijumu (Srbija, Italija, Slovenija), kao i većina drugih u regionu, pa i u EU, i pored svih dosadašnjih napora, suočavaju se sa preovlađujućim pitanjima socijalne isključenosti, diskriminacije i nasilja prema onima koji su označeni kao različiti u dominantnoj kulturi i motivisani su da osnaže svoje mlade ljude da nauče kako da različitost vide kao priliku, a ne kao prepreku. Postoji zajednička potreba za besplatnim, holističkim i efikasnim instrumentima koji mogu podržati one organizacije/institucije zainteresovane za negovanje različitosti na svim nivoima. Sa druge strane, ovi resursi su od značaja i za  one organizacije koje navode da ih različitost uopšte ne zanima, kako bi se širila svest o važnosti i mogućnosti uvažavanja različitosti u praksi, pokazujući kako to nije gubljenje vremena i resursa, već pruža veliku korist sa stanovišta organizacionog i programskog uspeha.

Kroz projekat „REVOLUCIJA RAZLIČITOSTI: Od vrednosti do prakse“ (ref.br. 2021-1-RS01-KA220-IOU-000029459), koji realizuju 4 organizacije – CEPORA – Centar za pozitivan razvoj mladih (Srbija), Institut za pedagoška istraživanja (Srbija), udruženje Uniamoći (Italija) i osnovna škola Dante Aligijeri Izola (Slovenija), želimo da podržimo organizacije i institucije da unaprede svoje negovanje različitosti u praksi, pomažući im da sagledaju ovo pitanje holistički, „nađu svoj put“ kroz mogućnosti koje im se nude, tako da mogu da se kreću ka onim resursima za unapređenje koji su relevantni za njihove specifične potrebe u domenu kulture/klime/kompetencija.

Paket je organizovan u 3 segmenta – 3 sveobuhvatne publikacije koje će voditi vašu transformaciju u organizaciju/instituciju koja ima holistički pristup negovanju različitosti među mladima sa kojima radite.

1. KOLEKCIJA ZNANJA

2. KOLEKCIJA PROCENE

3. KOLEKCIJA DOBRE PRAKSE