KOLEKCIJA PROCENE

Druga kolekcija je KOLEKCIJA PROCENE

Ovde možete pronaći celu publikaciju: ČEK LISTA „REVOLUCIJA RAZLIČITOSTI“: Instrumenti za procenu negovanja različitosti na nivou organizacione kulture, klime i kompetencija osoblja

U okviru nje smo napravili ček listu za samoevaluaciju svake organizacije/institucije koja radi sa mladima. Polaznu osnovu za koncipiranje ček liste „Revolucija različitosti“ čine savremena i relevantna teorijska saznanja o ključnim elementima uvažavanja različitosti u ustanovama/organizacijama koje rade sa decom i mladima, a koji se identifikuju u domenu kulture i klime ustanove/organizacije, te individualnih kulturalnih kompetencija rukovodstva i zaposlenih.

Nakon pregleda teorijskih osnova uvažavanja različitosti, pristupljeno je pregledu postojećih alata za procenu uvažavanja različitosti (upitnici, protokoli za intervju, ček liste, skale) na svim nivoima funkcionisanja ustanove/organizacije (kultura, klima, individualne kompetencije aktera ustanove/organizacije) koje rade sa decom i mladima u okviru obrazovnovaspitnog sistema, socijalne zaštite i omladinskog rada. Sadržaj ček liste koncipiran je na osnovu pregleda, analize, integracije i adaptacije ukupno 43 različita alata za procenu uvažavanja različitosti, (detaljno prikazanih u narednom poglavlju).

Nakon inicijalne izrade ček liste, ona je pilotirana u tri zemlje (Srbija, Italija, Slovenija). U svakoj zemlji obavljeno je testiranje kulturalne univerzalnosti ček liste, kao i testiranje samih stavki. Uzorak je, u svakoj zemlji, obuhvatio rukovodioce i zaposlene iz tri sektora – omladinskog rada, obrazovanja i socijalnog rada. Finalna ček lista izrađena je na osnovu povratnih informacija dobijenih kroz proces pilotiranja.

Ček lista „Revolucija različitosti“ kreirana je sa namerom da služi kao skrining uvažavanja različitosti u svim domenima funkcionisanja jedne ustanove/organizacije – domen kulture, domen klime i domen individualnih kulturalnih kompetencija aktera – rukovodstva i zaposlenih. Formulisane su dve verzije ček liste – jedna za rukovodstvo i jedna za zaposlene. Ček lista za rukovodstvo ima ukupno 33 stavke (po 11 stavki za sva tri domena – kultura, klima i kulturalne kompetencije), dok ček lista za zaposlene ima 35 stavki (11 stavki za domen kulture, 13 stavki za domen klime i 11 stavki za domen kulturalnih kompetencija). Na kraju ček liste, u obe verzije, rukovodstvu i zaposlenima je data mogućnost da napišu do tri stvari na kojima je potrebno i moguće raditi u cilju unapređenja uvažavanja različitosti u ustanovi/organizaciji – odnosno da predlože prioritete za unapređenje.

Skrining i procena uvažavanja različitosti u ustanovi/organizaciji može obuhvatati tri koraka, odnosno tri nivoa procene:

1. Prvi nivo procene uvažavanja različitosti u ustanovi/organizaciji podrazumeva popunjavanje ček liste od strane rukovodstva (na primer, direktor, v.d. direktor, zamenik direktora, sekretar, pravnik). Na osnovu prvog koraka procene, rukovodstvo ima mogućnost da stekne uvid u pozitivnu praksu uvažavanja različitosti u ustanovi/organizaciji, ali isto tako može mapirati i određene propuste i prostor za unapređenje, što dalje otvara prostor za planiranje konkretnih intervencija na planu poboljšanja uvažavanja različitosti u svojoj ustanovi/organizaciji. Ukoliko se proceni da je potrebno dobiti „objektivniju“ i obuhvatniju sliku o uvažavanju različitosti u ustanovi/organizaciji, rukovodstvo može pristupiti drugom koraku procene.

2. Drugi nivo procene podrazumeva distribuciju ček liste svim zaposlenima u ustanovi/organizaciji, kako bi se sagledalo i njihovo viđenje uvažavanja različitosti u različitim domenima funkcionisanja. Na ovaj način, rukovodstvo može dobiti uvid u zapažanja zaposlenih, koja mogu biti slična, ali isto tako i potpuno suprotna zapažanju rukovodstva, što otvara prostor za nove konstruktivne diskusije i unapređenje funkcionisanja ustanove/organizacije.

3. Treći nivo procene služi detaljnoj i dubinskoj proceni jednog ili oba domena institucionalnog funkcionisanja (kultura i/ili klima) ili iscrpnoj proceni individualnih kulturalnih kompetencija rukovodstva i/ili zaposlenih. Nakon što urade brzi skrining koristeći ček listu i dobiju preliminarni uvid u funkcionisanje svoje ustanove/organizacije u pogledu njegovanja različitosti, u trećem, poslednjem, koraku procene rukovodstvu i/ili zaposlenima je na raspolaganju lista od 43 alata za procenu uvažavanja različitosti u ustanovi/organizaciji (na svim nivoima funkcionisanja). Rukovodstvo i zaposleni mogu da, sa kreirane liste od 43 alata za procenu uvažavanja različitosti, odaberu onaj koji im najviše odgovara s obzirom na opisane karakteristike alata za procenu (tip alata za procenu – ček lista, upitnik, skala; domen funkcionisanja koji procenjuje – kultura, klima i/ili kulturalne kompetencije; sektor – obrazovanje, socijalna zaštita i/ili omladinski rad; ciljna grupa kojoj je namenjen instrument; broj ajtema), te da pristupe odabranom alatom i steknu detaljan uvid u nivo uvažanja različitosti na konkretnom domenu funkcionisanja (institucionalnom i/ili individualnom). Lista alata pogodnih za procenu kulture/klime/kompetencija dostupna je u trećem poglavlju publikacije.

Ovde se možete kretati ka KOLEKCIJI ZNANJA, КOLEKCIJI DOBRE PRAKSE, ili nazad do opštih informacija o PAKETU RAZLIČITOSTI