ISKUSI: Istrajnost kao preduslov uspeha

Opšti cilj projekta “ISKUSI: Istrajnost kao predulsov uspeha” je osnaživanje veština mladih sa smanjenim mogućnostima za
reagovanje u situacijama krize na ličnom i socijalnom planu.
Posebni ciljevi projekta su:
1. Jačanje istrajnosti mladih sa smanjenim mogućnostima u kontaktu sa raznovrsnim preprekama;
2. Jačanje samodeterminacije i samoefikasnosti mladih sa smanjenim mogućnostima;
3. Širenje vršnjačke mreže podrške mladih sa smanjenim mogućnostima;
4. Obogaćivanje prilika za kvalitetno neformalno i informalno učenje mladima sa smanjenim mogućnostima.

U sklopu projekta organizuje se jedna omladinska razmena u Srbiji, u kojoj učestvuju dve organizacije – iz Srbije i Hrvatske.
Svaka organizacija okuplja grupu od 10 mladih sa smanjenim mogućnostima (koju čine prvenstveno mladi bez roditeljskog
staranja koji su na domskom ili porodičnom smeštaju ili su izašli iz sistema socijalne zaštite, ali i drugi mladi sa smanjenim
mogućnostima poput mladih Roma, LGBT mladih, mladih u NEET situaciji), koji će uz podršku po dva omladinska lidera
učestvovati na sedmodnevnoj omladinskoj razmeni posvećenoj istrajnosti kao centralnoj temi. Sama omladinska razmena
sastojaće se iz serije socijalnih i fizičkih izazova i pratećih radionica, a nakon razmene svi učesnici će kroz grupne i
individualne aktivnosti učvrstiti stečeno znanje i veštine i preneće svoje iskustvo na druge mlade.

Mladi su kroz projekat:
– obogatiti svoje iskustvo u organizaciji i sprovođenju omladinskih aktivnosti;
– iskusiti mobilnost mladih;
– osnažiti svoju samodeterminaciju i samoefikasnost;
– osnažiti svoje veštine istrajavanja u kontaktu sa preprekama;
– proširiti svoju mrežu vršnjačke podrške;
– osnažiti svoju kulturalnu senzitivnost;
– smanjiti negativne stavove prema mladima iz susedne zemlje.

Efekti projekta ogledaju se u:
– osnaženoj pozitivnoj slici mladih o sebi;
– povećanoj bazi unutrašnjih resursa mladih kroz razvoj unutrašnjih snaga;
– proširenju spoljašnje baze resursa mladih u vidu drugih mladih na koje se mogu osloniti u situaciji krize;
– uspešnijem snalaženju i istrajavanju u situacijama krize;
– povećanju motivacije za daljim usavršavanjem kroz programe neformalnog i informalnog učenja;
– povećanju motivacije za novim iskustvima kroz programe mobilnosti mladih.