REVOLUCIJA RAZLIČITOSTI

REVOLUCIJA RAZLIČITOSTI: Od vrednosti do prakse

FEB 2022 – JAN 2024

PARTNERI

SRBIJA– CEPORA – Centar za pozitivan razvoj dece i omladine (nosilac)

SRBIJA – Institut za pedagoška istraživanja (IPI)

ITALIJA – Associazione Uniamoci Onlus

SLOVENIJA – Scuola elementare – Osnovna sola Dante Alighieri Isola Izola

Opšti cilj

  • Opšti cilj ovog Erazmus+ projekta saradnje u oblasti mladih je da pruži podršku organizacijama i institucijama da unaprede njihovo negovanje različitosti u praksi, pomažući im da sagledaju ovo pitanje holistički, „pronađu put“ kroz mogućnosti koje im se nude, kako bi mogli da se kreću ka onim resursima za unapređenje koji su relevantni za njihove specifične potrebe u domenu kulture/klime/kompetencija.

Specifični ciljevi

  • Inovacija podrške organizacijama i institucijama za njihovu praksu negovanja različitosti;
  • Sistematizacija postojećih resursa znanja, procene i dobre prakse u vezi sa različitošću;
  • Pružanje oblastima mladih, obrazovanja i socijalne zaštite „sve u jednom“ resursa za negovanje različitosti u njihovom radu sa svim mladima koji će im pomoći da stvore revoluciju različitosti u svojim organizacijama.

Rezultati

  • Savremeno znanje, alati za procenu i praktični resursi o različitosti ujedinjeni su u sveobuhvatan holistički paket;
  • Menadžeri i osoblje iz 3 sektora (mladi, obrazovanje i socijalna zaštita) imaju novi holistički resurs o različitosti u svojim rukama, za procenu i unapređenje njihove kulture, klime i kompetencija;
  • Organizacije civilnog društva, škole i ustanove socijalne zaštite unapređuju svoje negovanje različitosti u praksi koristeći Paket Različitosti.
  • Kreiranje paketa Različitosti, paketa alata koji se sastoji od 3 zbirke koje pokrivaju: (1) SAVREMENO ZNANJE (zasnovano na naučnim nalazima) u vezi sa temom negovanja različitosti kontaktu sa mladima (uključujući formu minimalnih standarda za negovanje različitosti); (2) ALATE ZA PROCENU za procenu nivoa konteksta (fokusiran na organizacionu kulturu), nivoa odnosa (fokusiran na organizacionu klimu) i individualnog nivoa (fokusiran na relevantne kompetencije menadžera i osoblja i negovanje različitosti kod mladih); i (3) PRAKTIČNI RESURSI kao primeri dobre prakse i predlozi za unapređenje za svaki element negovanja različitosti;
  • Jačanje ključnih elemenata za kvalitetno negovanje različitosti u kontaktu sa svim mladima.