Trening za primenu profesionalnih principa u omladinskom radu

U sklopu projekta “ACT AS PROFESSIONALS – Unapređenje prakse omladinskog rada sa mladima sa smanjenim mogućnostima” kreirana je publikacija “BUDI PROFESIONALAC: Trening za primenu profesionalnih principa u omladinskom radu” koja, pored opisa ključnih profesionalnih i etičkih principa i izazova u radu sa kojima se susreću omladinski radnici u praksi, u celosti pruža materijal za implementaciju treninga za omladinske radnike, baziranog na primenjenoj drami kao osnovnoj metolodologiji učenja. Trening sesije pokrivaju niz važnih profesionalnih principa i situacija u kojima se principi mogu primeniti i testirati u praksi tokom same obuke. Korišćenjem primenjene drame kao glavne metodologije, omladinski radnici koriste iskustveni, dinamičan i fleksibilan proces u jačanju svojih profesionalnih kompetencija.

Prezumite publikaciju BUDI PROFESIONALAC: Trening za primenu profesionalnih principa u omladinskom radu:

  1. srpski jezik: BUDI PROFESIONALAC: Trening za primenu profesionalnih principa u omladinskom radu
  2. engleski jezik: ACT AS PROFESSIONALS: Training module for the use of professional principles in youth work

 

Dodatno, u sklopu projekta kreiran je i materijal za same učesnike treninga. Njega možete preuzeti ovde: ACT IT OUT – FROM VALUE TO PRACTICE: Material for participants of the training module for the use of professional principles in youth work