Act As Professionals

PARTNERI

SRBIJA – CEPORA – Centar za pozitivan razvoj dece i omladine (koordinator)

DANSKA – Gadeplan Børn og Unge

SRBIJA – NAPOR – Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada


Trajanje: Oktobar 2020 – Septembar 2021

 

ACT AS PROFESSIONALS – Unapređenje prakse omladinskog rada sa mladima sa smanjenim mogućnostima” je Erasmus+ projekat Strateškog partnerstva za inovacije u oblasti mladih, usmeren na stvaranje novog, dinamičnog modula obuke za omladinske radnike, sa idejom da se poboljša kvalitet primene profesionalnih principa u praksi rada sa mladima sa smanjenim mogućnostima. Ciljevi projekta uključuju inoviranje neformalnog obrazovanja omladinskih radnika, poboljšanje kompetencija omladinskih radnika u primeni profesionalnih principa u njihovoj praksi sa mladima sa smanjenim mogućnostima i poboljšanje kvaliteta prakse omladinskog rada sa mladima sa smanjenim mogućnostima.

Projekat je osmišljen od strane tima profesionalaca iz humanističkih nauka iz Srbije i Danske u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada. Centralna aktivnost projekta je stvaranje modula za obuku, koji se sastoji od niza sesija zasnovanih na primenjenoj drami kao glavnoj metodologiji učenja. Modul obuke omladinskim radnicima pruža trening sesije koje pokrivaju niz važnih profesionalnih principa i situacija u kojima se principi mogu primeniti i testirati u praksi tokom same obuke. Korišćenjem primenjene drame kao glavne metodologije, omladinski radnici koriste iskustveni, dinamičan i fleksibilan proces u jačanju svojih profesionalnih kompetencija.

Prezumite publikaciju BUDI PROFESIONALAC: Trening za primenu profesionalnih principa u omladinskom radu:

  1. srpski jezik: BUDI PROFESIONALAC: Trening za primenu profesionalnih principa u omladinskom radu
  2. engleski jezik: ACT AS PROFESSIONALS: Training module for the use of professional principles in youth work

Dodatno, u sklopu projekta kreiran je i materijal za same učesnike treninga, koji podržava njihov proces učenja: ACT IT OUT – FROM VALUE TO PRACTICE: Material for participants of the training module for the use of professional principles in youth work

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

1 – Međunarodni sastanak tima 11-2020 Kick-off meeting

2 – Trening za učesnike projekta 12-2020 POKAŽI PROFESIONALIZAM Profesionalni principi u radu sa mladima sa smanjenim mogućnostima

 3 – Proizvod intekektualnog rada 01-2021 – 12-2022Act as Professionals – modul obuke za primenu profesionalnih principa u omladinskom radu

4 – Trening za učesnike projekta 09-2021 PROIGRAJ – Testiranje scenarija modula obuke

 5 – Konferencija 02-2022 ACT AS PROFESSIONALS – Podrška mladima sa smanjenim mogućnostima

6 – Konferencija 02-2022 ACT AS PROFESSIONALS – Podrška mladima sa smanjenim mogućnostima

 7 – Međunarodni sastanak tima 02-2022 Evaluacioni sastanak

 Realizacijom projekta, stvoreni modul za obuku obezbeđuje omladinskim radnicima kvalitetan prostor za unapređenje njihovih profesionalnih kompetencija, što će dovesti do bolje prakse omladinskih radnika sa mladima sa smanjenim mogućnostima. Kvalitetnijom praksom postići ćemo dugoročni cilj poboljšanja kvaliteta omladinskog rada i negovaćemo poverenje ostalih pomažućih profesija prema omladinskim radnicima. Sve ovo će uticati na integraciju mladih sa smanjenim mogućnostima i približiće nas ciljevima socijalne inkluzije u društvu.